Vesti

IPARD – ČETVRTI JAVNI POZIV – NABAVKA NOVOG TRAKTORA

Posted On septembar 30, 2019 at 7:50 am by / Komentari su isključeni na IPARD – ČETVRTI JAVNI POZIV – NABAVKA NOVOG TRAKTORA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18 и 67/19), расписује

Ч Е Т В Р Т И  Ј А В Н И  П О З И В  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА
I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Уводна одредба
Члан 1.

У складу са чланом 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18 и 67/19), у даљем тексту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује четврти Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку новог трактора (у даљем тексту: Јавни позив).
Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину, у складу са Правилником и овим Јавним позивом.
Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у складу са овим Јавним позивом, износ ИПАРД подстицаја, као и
услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву, утврђени су Правилником и другим прописима.
Нови трактор
Члан 2.
Нови трактор који је предмет ИПАРД подстицаја у складу са овим Јавним позивом јесте:
1) моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
2) серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребуи који је произведен најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта;
3) врсте Т1 до Т5 или С1 до С5 у смислу посебног прописа који уређује поделу моторних и прикључних возила и техничке услове за возила у саобраћају на путевима;
4) трактор који испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима Европске уније у овој области, а са којима су усклађени прописи Републике Србије, односно чија емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу 1 – Листа стандарда емисије издувних гасова, која је одштампана уз овај Јавни позив и чини његов саставни део. Највећа снага мотора према обиму биљне, односно сточарске производње Члан 3.
Лице из члана 3. Правилника које испуњава услове из члана 5. Правилника, остварује право на ИПАРД подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:
1) у сектору меса:
(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,
(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
(3) до 80 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза,
(4) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;
2) у сектору млека:
(1) до 80 киловата (kW) – ако има од 20 до 50 грла млечних крава,
(2) до 100 киловата (kW) – ако има од 50 до 300 грла млечних крава;
3) у сектору воћа:
(1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha, односно под производњом садног материјала воћа од 0,5 до 10 ha,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа, односно под производњом садног материјала воћа од 10 до 50 ha;
(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ха;
4) у сектору поврћа:
(1) до 40 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ха,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ха,
(3) до 90 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ха,
(4) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 100 ha;
5) у сектору осталих усева:
(1) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ха,
(2) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ха.
6) у сектору јаја:
(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 5.000 до 50.000 кокошака носиља,
(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 50.000 до 100.000 кокошака носиља,
(3) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 100.000 до 200.000 кокошака носиља;
7) у сектору грожђа:
(1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 2 до 10 ha, односно садног материјала грожђа од 0,5 до 10 ha,
(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа, односно садног материјала грожђа од 10 до 50 ha,
(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 50 до 100 ha.
Највећа снага мотора према обиму биљне, односно сточарске производње дата је и у Прилогу 2 – Максимална снага трактора по секторима и величини/капацитету, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.
II ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА
Образац захтева за одобравање пројекта
Члан 4.
Захтев за одобравање пројекта подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора– Четврти Јавни позив за Меру 1, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.
Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта.
Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1.овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора – Четврти Јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.
Рок за подношење захтева за одобравање пројекта
Члан 5.
Захтев из члана 4.овог Јавног позива подноси се у року од 24. септембра 2019. године до 25. новембра 2019. године.
Захтеве поднете пре или после рока из става 1.овог члана, Управа одбацује без разматрања.
Документација уз Захтев за одобравање пројекта
Члан 6.
Уз захтев из члана 4.овог Јавног позива доставља се следећа документација:
1) пословни план, у складу са чланом 12. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
(2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или
(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или
(4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) Правилника, које се односе на инвестицију у набавку новог трактора и које садрже податке о емисији издувних гасова;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности;
8) ако подносилац захтева није власник земљишта односно објекта које је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта односно објекта, који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.
Поред документације из става 1. овог члана, предузетник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески биланс, на обрасцу пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на приход од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање (Образац ППДГ-1С).
Поред документације из става 1.овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:
1) последњи биланс успеха;
2) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.
Поред документације из става 1. овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему двојног књиговодства доставља и:
1) последњи јавно објављени биланс успеха;
2) последњи јавно објављени биланс стања;
3) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.
.За доказивање испуњености критеријума рангирања, уз захтев за одобравање пројекта подносилац доставља и сертификат о органској производњи, као и копију извода из Агенције за привредене регистре за земљорадничку задругу чији је члан.
Документацију из става 1. тач. 5)–7), става 2. тачка 2), става 3. тачка 2) и става 4.овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Управа задржава право да од подносиоца захтева затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
III ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА
Образац захтева за одобравање исплате ИПАРД подстицаја
Члан 7.
Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора– Четврти Јавни позив за Меру 1, после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта, у складу са Правилником.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање исплате по овом Јавном позиву.
Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора– Четврти Јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.
Документација уз Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја
Члан 8.
Уз захтев за исплату из члана 5. овогЈавног позива, корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију у папирној и електронској форми:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;
5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно, изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту
биља из прописа у секторима воћа, поврћа, грожђа и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;
12) акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;
13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;
14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услове у погледу добробити животиња, осим код пољопривредних газдинстава површине до 15 ha у сектору воћа и поврћа за која се не тражи испуњеност ових услова, као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека, меса и јаја;
15) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
16) фотокопију саобраћајне дозволе за предметни трактор на име корисника подстицаја;
17) изјаву добављача да је испоручени трактор нови и да његова емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу 1 – Листа стандарда емисије издувних гасова.
Подносиоци захтева који су дали изјаву о похађању обуке уз захтев за исплату достављају и потврду о завршеној обуци.
Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, поред документације из става 1. овог члана, достављају и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, као и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему заједно са Закључним листом издатим на дан подношења захтева за исплату.
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање исплате.
Документацију из става 1. тач. 7)–16) овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Управа задржава право да од подносиоца затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
IV ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТВА
Износ расположивих средства за расписани Јавни позив
Члан 9.
Индикативним планом позива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2019. годину, за Меру 1- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (изградња објеката и набавка опрема, машине и механизација укључујући тракторе) предвиђен је укупни износ средстава од 4.745.456.547,00 динара.
По овом Јавном позиву опредељују су средства у износу од 1.210.632.721,00 динара, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Суспензивна клаузула
Члан 10.
Управа доноси решења о одобравању пројекта у складу са Правилником и овим Јавним позивом након ступања на снагу Финансијског споразума између Европске Комисије и Владе Републике Србије у складу са Оквирним споразумом између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Секторским Споразумом (у даљем тексту: Финансијски Споразум).
У случају измена Правилника након ступања на снагу Финансијског Споразума, Управа писменим путем обавештава подносиоце захтева о евентуалним изменама услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву.
У случају одлагања ступања на снагу Финансијског Споразума, Министарство пољопривреде.шумарства и водопривреде може Влади Републике Србије предложити одговарајуће измене посебног прописа који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и Правилника којима би се омогућило одобравање и исплата ИПАРД подстицаји у складу са овим Јавним позивом искључиво и у потпуности из средстава буџета Републике Србије.
Информације
Члан 11.
Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава објављује се на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласним таблама Управе за аграрна плаћања, на адресама: Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд и Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
У Београду, 24. септембра 2019. године,
Број: 320-01-320-01-04-1/2019-07
Датум: 24.09.2019. године.
В.Д. Директора
Биљана Петровић