Субвенције

ЕВРОПСКИ ФОНД – ИПАРД У СРБИЈИ

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга.

Лице из става 2),3),4) остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;

2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.

 Лице из става 3) и 4) овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:

1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;

2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

4) није члан холдинга или концерна;

5) подносилац захтева и повезана лица имају мање од 250 запослених и годишњи промет не већи од 50милиона евра и/или вредност имовине која не прелази 43 милиона евра.

Лице из става 1. остварује право на ИПАРД подстицаје ако испуњава опште и посебне услове у складу са овим правилником.

Лица остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у следеће секторе:

1)млека; 2) меса;3) воћа и поврћа; 4) осталих усева.

Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта

Право на одобравање пројекта остваруjу горе наведена лица ако:

1)нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;

2)има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

4)нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

6)није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

7)добављач и лице  не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;

8)има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске централне банке исказаном на шест (6) децимала у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун;

9)се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Листи пољопривредних производа;

10) поседује стручно знање, односно искуство у области пољопривреде, и то:

1) високу стручну спрему, или (2) средњу стручну спрему у области пољопривреде и/или ветерине, или

(3) средњу стручну спрему и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде или средњу стручну спрему и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја,

(4) да је уписан у Регистру у својству носиоца или члана породичног пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или(5) да има радно искуство у периоду од три године у одговарајућем сектору у области пољопривреде;

 11) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника

12) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата је у Листи прихватљивих земаља,осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка

Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.

14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.

Код лица став  2)-4) овог правилника,  услови из тачке 10) овог члана, односе се на стручно лице одговорно за процес производње.

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта

Лица која испуњавају услове овог правилника у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у секторима:

Сектор меса 

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то капацитета: до 1.000 говеда и/или 1.000 оваца и коза и/или 400 крмача, и/или 10.000 товних свиња и/или 50.000 бројлера по турнусу.

Сектор млека

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају);

2) на пољопривредном газдинству има до 300 млечних крава које су обележене и регистроване у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

3) је власник животиња из тачке 2) овог става или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства.

Сектор воћа

Ако у Регистру има уписано од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.

Сектор поврћа

Ако у Регистру има уписано од 0.5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 50 ha поврћа на отвореном простору.

Сектор осталих усева

Остале усеве чине: житарице и индустријско биље: шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља.Лице остварује правo на одобравање пројекта у сектору осталих усева, за инвестиције у:

1) изградњу и опремање објеката за складиштење осталих усева – ако у Регистру има уписано 2 ha или више ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

2) набавку трактора – ако у Регистру има уписано од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

3) набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора – ако у Регистру има уписано од 50 ha до 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.

Посебни услови за набавку новог трактора

Лице остварује право на ИПАРД подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:

Сектор меса:

(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,

(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,

(3) до 80 киловата(kW) – ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза,

(4) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

Сектор млека:

(1) до 80 киловата (kW) – ако има од 20 до 50 грла млечних крава,

(2) до 100 киловата (kW) – ако има од 50 до 300 грла млечних крава;

Сектор воћа:

(1) до 60 киловата (kW) –ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha,

(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ha,

(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

Сектор поврћа:

(1) до 40 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha,

(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,

(3) до 90 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,

(4) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;

Сектор осталих усева:

(1) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha,

(2) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha.

Поред општих и посебних услова, право на одобравање пројекта, лица остварују доказивањем своје економске одрживости и одрживости пројекта кроз пословни план и то: за инвестиције у вредности до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми и то кроз Једноставан пословни плана за  инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми и то кроз Сложен пословни план.

Износ ИПАРД подстицаја

Ипард подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, и то:

1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или

2) 65% од укупних прихватљивих трошкова – ако је корисник лице из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника које је млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;

3) 70% од укупних прихватљивих трошкова – ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

1) за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра;

2) за сектор млека и сектор месо у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

Документација уз захтев за одобравање пројекта

Уз захтев  доставља се следећа документација:

1) пословни план,

2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину  у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја,
или уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;

4) понуде; једна понуда до 10.000 евра а три понуде преко 10.000 евра;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато однадлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;

 6) уверење о измиреним доспелим  обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.

Поред документације из става 1. предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга доставља и:

1) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;

2) картице за некретнине, постројења и опрему на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта, ако води књиге по систему двојног књиговодства.

Поред документације из стaва 1. и 2. предузетник који води књиге по систему простог књиговодства, као и индивидуални пољопривредник који води пословне књиге достављају и:

1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев;

2) порески биланс-ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев.

За доказивање испуњености критеријума рангирања да подносилац захтева има сертификат о органској производњи, уз захтев за одобравање пројекта подносилац захтева доставља и овај сертификат.

Листа прихватљивх трошкова по секторима

Сектор млека и меса – приколице за транспорт чврстог стајњака, цистерна за течни стајњак, телехендлер, предњи и задњи тракторски утоваривачи, самоходни утоваривач стајњака ( bob cat ), балирке и рол балирке, машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварне приколице  за прикупљање, превоз и истоварање сена, елеватор за утовар бала на приколице, силажни комбајн, тракторске косачице, сакупљачи и превртачи сена, микс приколице.

Сектор воћа и поврћа – садилице и вадилице поврћа, берач воћа и поврћа укључујући тресаче и покретне платформе за бербу воћа и поврћа, машине за скупљање језграстог воћа, елеватори – купилоце за утовар извађеног поврћа на њиви, бокс палете и приколице за превоз и утовар, линије и опрема за чишћење и прање, сортирање и калибрирање и паковање и обележавање.

Сектор остали услови–сејалице и прикључна механизација и опрема за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве.

Листа прихватљивих трошкова за све секторе у оквиру мере – плугови, тањираче, ротоситнилице ( ротофрезе ), ротодрљаче, култиватори, грубери, сетвоспремачи, подривачи, ваљкови за постсетвену обраду, машине за уситњавање биљне масе, навигација за пољопривредне машине, расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара, атомизери, прскалице, тракторске приколице.

Општи трошак – трошкови за прирему пројекта и техничке документације као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде; трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину; трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје ( консултантске услуге ); студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

Рок за предају документације за куповину нове опреме и механизације је од 26. децембра 2017. год. до 26. фебруара 2018. год.

Рок за предају документације за куповину новог трактора је од 04. јануара 2018. год. до 26.фебруара 2018. год.

Све додатне, потребне и корисне информације можете наћи на на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rsи званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs .

 

Југометал Д.О.О                                 ПJ Пожаревац                                      ПJ Темерин

Kнеза Милоша 81                             Београдски пут 17/A                           Новосадска 634

35210 Свилајнац                                 12000 Пожаревац                               21235 Tемерин

Teл. 035/312-391                                  Teл. 012/665-544                                Teл. 021/840-505

info@jugometal.co.rs